Adathasználati irányelvek

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy az hu.orakel.com, illetve www.orakel.com/hu-hu weboldal (a továbbiakban: honlap) felhasználói által a honlap használata során megadott és a honlap üzemeltetői számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag a honlap használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét a honlapon vagy a honlap közvetítésével.

1. Az adatkezelő adatai

  • Neve: Orakel Kft.
  • Székhelye: 1239 Budapest, Grassalkovich út 255.
  • Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-702472
  • A honlap kezelője: Orakel BV (BE0456887123)

2. Az adatkezelő elérhetőségei

3. Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

4. A kezelt adatok

Az  www.orakel.com/hu-hu bizonyos szolgáltatásai csak előzetes és önkéntes felhasználói regisztrációt követően vehetőek igénybe. A Felhasználók a honlap vonatkozó felületein keresztül adhatnak meg magukról adatokat, információkat (különösen, de nem kizárólagosan a Webshop használatakor, Árajánlat kérésekor, Online ügyfélszolgálatnak való üzenet küldésekor és Hírlevél igénylésekor). Az Adatkezelő személyes adatnak tekinti az Infotv. rendelkezései szerint személyes adatnak nyilvánított minden adatot, továbbá mindazon a Felhasználó által megadott további információkat, melyek alkalmasak a személy elektronikus beazonosítására.

A felhasználói regisztráció során az alábbi adatok megadása feltétele a sikeres regisztrációnak:

  • név
  • e-mail cím
  • telefonszám
  • választott jelszó
  • lakóhely (ország, város, irányítószám, utca megjelölésével)

5. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások (webshop) személyre szabott nyújtása, valamint a hírlevél-szolgáltatáshoz kapcsolódó kommunikáció lehetővé tétele.

Az Adatkezelő különös személyes adatot nem kezel, amennyiben ilyet a felhasználók bármilyen indokból vagy módon az oldalon közzétesznek, az Adatkezelő tudomására hoznak vagy adatbázisában rögzítenek, az Adatkezelő azokat a tudomásra jutást követően haladéktalanul jogosult törölni.

A felhasználóknak lehetősége van a honlapon keresztül az értékesítőknek üzenetet küldeni. Ezen üzenetekben lehetőség van egyedi vagy általános kérdések leírására, abból a célból, hogy azokra az értékesítők egyedi vagy általános jelleggel válaszolhassanak. Kérjük a felhasználókat, hogy ezen üzenetekben a regisztráció során megadott adatokon túlmenően semmiféle személyes adatot ne szerepeltessenek.

Amennyiben a felhasználó ennek ellenére mégis személyes vagy különös személyes adatot ad meg üzenetében, az Adatkezelő úgy tekinti, hogy annak kezeléséhez a felhasználó kifejezetten hozzájárult, fenntartja az Adatkezelő a jogot arra, hogy az ilyen adatokat haladéktalanul törölje.

6. Hozzájárulás az adatkezeléshez

A felhasználó regisztrációjakor kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő a regisztrációhoz kötelezően előírt adatait kezelje.

7. A felhasználó adataihoz hozzáférő személyek

A felhasználók adataihoz a szolgáltató alkalmazottai és egyéb szerződéses megbízottai kizárólag feladatkörükből eredő tevékenységük körében férhetnek hozzá.

8. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban a honlapon való regisztráció érvényessége alatt kezeli, illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, nem vonja vissza hozzájárulását.

9. Hirdetések

A szolgáltató fenntartja magának a jogot a honlap egyes felületein hirdetések elhelyezésére.

10. Szerzői jogok

A honlapot, illetve az azon elhelyezett tartalmakat, fényképeket, védjegyeket a szellemi alkotásokhoz fűződő jogok védik, azok jogellenes felhasználása (így különösen másolása, rendeltetésellenes és engedély nélküli felhasználása, stb.) jogi eljárást vonhat maga után.

11. A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

A felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.

Amennyiben a felhasználó úgy véli, hogy az Adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét az Infotv., valamint a Ptk. alapján bíróság előtt érvényesítheti, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét.

12. Az adatkezelési szabályzat elfogadása és módosításának lehetősége

Jelen Adatkezelési nyilatkozat az Általános Szerződési Feltételekkel, illetve a Jogi Nyilatkozattal együtt érvényes. Amennyiben a jelen Adatkezelési nyilatkozat bármely pontja érvénytelen volna, vagy azzá válna, az nem érinti a jelen nyilatkozat többi pontjának érvénytelenségét.

A felhasználó a regisztrációval magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen adatkezelési szabályzatot. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatás módosítás hatálybalépését követő első használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

Jelen Adatkezelési nyilatkozatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.