Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Az ORAKEL Közép - Európai Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban ORAKEL) az általa gyártott termékekre, illetve általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó megrendeléseket - eltérő megállapodás hiányában - az alábbi feltétekkel teljesíti

I. A szerződés létrejötte

1. Ajánlatkérés

1.1 Az ORAKEL a termékeire, illetve szolgáltatásaira vonatkozó ajánlatkéréseket személyesen, telefonon, telefaxon, postai úton vagy elektronikus levélben fogadja. Az ajánlatkérésen a Megrendelő megadja azt az elektronikus címet, amelyen a felek közötti kommunikáció folytatható. A Megrendelő köteles írásban nyilatkozni arról, hogy az által kért megjelenítések nem állnak jogvédelem alatt, vagy ha igen, akkor azokat jogszerűen használhatja.

1.2 Az ajánlatkérés alapján az ORAKEL elkészíti az igényelt termékre vagy az adott szolgáltatásra vonatkozó vállalását (a továbbiakban Ajánlat), amelyet a Megrendelő által megadott címre elektronikus levélben vagy faxon juttat el. Az Ajánlat tartalmazza az ellenértéket, valamint azokat a szállítási, fizetési és esetleges egyéb feltételeket is, amelyekkel az ORAKEL az ajánlat teljesítését vállalni tudja. Az Ajánlat tartalmazza az ORAKEL képviseletében nyilatkozattételre jogosult személy nevét és elérhetőségét is.
ORAKEL érvényes árajánlatot kizárólag írásban ad és az árajánlat kizárólag megrendelés esetén jelent kötelezettséget. Az árajánlat érvényessége 30 nap, az ettől eltérő érvényességi időt külön tüntetjük fel.

2. Az Ajánlat visszaigazolása, megrendelés

2.1 Az Ajánlat tartalmára vonatkozó módosítási igényeit a Megrendelő elektronikus levélben küldi meg, melynek alapján az ORAKEL vagy eredeti Ajánlatát tartja fenn és erről elektronikus levelet küld a Megrendelőnek, vagy az általa teljesíthetőnek tartott változtatásokat elvégzi és az újabb Ajánlatot a Megrendelő részére elektronikus úton eljuttatja.

2.2 Az elfogadott Ajánlat alapján Megrendelő írásos megrendelést küld Orakel kft részére melyben feltünteti a megrendeléssel kapcsolatban nyilatkozattételre jogosult képviselője nevét és elérhetőségét.

2.3 A Megrendelés alapján az ORAKEL amennyiben ez szükségszerű, elkészíti az igényelt termék látványtervét s ezzel együtt megrendelési visszaigazolást ( Vevői rendelés )  küld megrendelő részére elektronikus formában. 
Megrendelő megrendelési visszaigazolását kinyomtatva, cégszerűen aláírva személyesen, telefaxon, levélben vagy beszkennelve elektronikus levélben, illetve a megrendelési visszaigazolás tartalmát megismervén és elfogadván, a visszaigazolásban feltüntetett feltételekkel egyetértve megrendelési szándékát egyértelműen leírva elekronikus válaszlavélben rendeli meg az igényelt terméket, illetve szolgáltatást. A Felek közötti szállítási, illetve szolgáltatási szerződés az ORAKEL által küldött megrendelési visszaigazolás Megrendelő általi írásbeli elfogadásával jön létre, a teljesítési határidő is ettől a naptól indul. Amennyiben a megrendelési visszaigazolás dátumszerű teljesítési határidőt tartalmaz, úgy az az ORAKEL-t csak abban az esetben kötelezi, ha a megrendelési visszaigazolás cégszerűen aláírt példánya illetve az ORAKEL által küldött megrendelési visszaigazolás Megrendelő általi írásbeli elfogadása az ORAKEL által elektornikusan történt elküldését követő 24 órán belül részére visszaérkezik.

2.4 A Megrendelő jogosult megrendelését a teljesítést megelőzően módosítani, köteles azonban az ebből eredő valamennyi többletköltséget az ORAKEL részére megtéríteni.

II. Fizetési feltételek

3.1 Az ORAKEL által szállított termékek, illetve nyújtott szolgáltatások ellenértékét a kiállított számla alapján készpénzben személyesen, utánvéttel vagy átutalással lehet kiegyenlíteni.

3.2 Az ORAKEL a megrendelés teljesítésének megkezdését a megrendelés ellenértékének vagy meghatározott hányadának előre történő kiegyenlítéséhez kötheti. Ilyen esetben a teljesítési határidő kezdő napja az előre igényelt összeg készpénzben történt befizetésének, illetőleg az ORAKEL bankszámláján történő jóváírásának napja.

3.3 A konkrét megrendelésre vonatkozó fizetési módot és határidőt az ORAKEL által elküldött 1.2 pont szerinti Ajánlat tartalmazza.

3.4 Megrendelő tudomásul veszi, hogy halasztott fizetési feltételek ( az áru teljes vagy részbeni ellenértéknek megfizetése ORAKEL számára a teljesítési dátumot követően esedékes ) esetén ORAKEL az általa szállított áruk tekintetében tuljadonjogát a számla kiegyenlítéséig minden esetben fenntartja. 

III. Teljesítés

4.1 Az ORAKEL a megrendelt termék vagy szolgáltatás elkészültét a Megrendelő által a megrendelésben megnevezett kapcsolattartó részére elektronikus úton jelzi (Készrejelentés).

5. Kiszállítás

5.1 Amennyiben az Ajánlat szerint a megrendelt termék vagy szolgáltatás Megrendelő részére történő továbbítása az ORAKEL feladata, úgy ezen kötelezettségének a Készrejelentést követő 2 munkanapon belül tesz eleget oly módon, hogy vagy postai csomagként vagy egyéb, az Ajánlatban rögzített úton az elkészült anyagot a Megrendelő címére feladja. Ha a Megrendelő a megrendelt termék vagy szolgáltatás ellenértékét nem előre fizette meg, úgy az ORAKEL a kiszállítással egyidejűleg jogosult a számla kiállítására.

5.2 Amennyiben az Ajánlat szerint a megrendelt termék vagy szolgáltatás elszállítását az Ajánlatban a Megrendelő vállalta, úgy ezen kötelezettségének a Készrejelentéstől számított 2 munkanapon belül köteles eleget tenni. Ebben az esetben az ORAKEL a termék vagy szolgáltatás átadásával egyidejűleg adja át a Megrendelőnek, illetőleg a képviseletében megjelenő személynek a szabályszerűen kiállított számlát, akinek a számla és a megrendelt termék vagy szolgáltatás átvételét a személyazonosságának igazolása és rögzítése mellett aláírásával kell elismernie. Ha a Megrendelő a megrendelt termék vagy szolgáltatás elszállításáról a Készrejelentéstől számított 3 munkanap elteltével sem gondoskodik, úgy az ORAKEL választása szerint jogosult azt a Megrendelő költségére postai csomagban feladni vagy az el nem szállított áru tárolásáért napi 1000 Ft tárolási díjat felszámítani.

5.3 Abban az esetben, ha az Ajánlat szerint a Megrendelő az ellenérték kiegyenlítésére csak a teljesítést követően köteles, úgy a kiszámlázott összeg kifizetéséig vagy bankszámláján történő jóváírásáig az ORAKEL az általa szállított termékek feletti tulajdonjogát minden esetben fenntartja.

IV. Szerződésszegés

6. Késedelem

6.1 Amennyiben az ORAKEL az Ajánlatban vállalt teljesítési határidővel saját hibájából késedelembe esik, úgy kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik, melynek mértéke a nettó ellenérték napi 1,5 %-a, maximum 20 %. Az ORAKEL hibájából bekövetkező 10 munkanapot meghaladó késedelem esetén a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni.

6.2 Ha a teljesítés az ORAKEL hibájából végérvényesen meghiúsul, úgy 20 % meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

6.3 Az ORAKEL által kiállított számlát Megrendelő köteles az abban megjelölt fizetési határidőre kiegyenlíteni. Ennek elmulasztása esetén amennyiben az ORAKEL a teljesítést csak a számla összegének kiegyenlítése után köteles megkezdeni, úgy a szerződéstől azonnali hatállyal jogosult elállni. Amennyiben, ha a fizetési kötelezettség a teljesítést követően válik esedékessé, úgy a számla kiegyenlítésének késedelme esetén a Megrendelő a késedelem minden napjára évi 20 % mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.

7. Hibás teljesítés

7.1 Mennyiségi kifogással az 5.1 pont szerinti teljesítés esetén a küldemény igazolt átvételét követő 1 munkanapon belül, az 5.2 pont szerinti teljesítés esetén pedig az elszállítástól számított 1 munkanapon belül lehet élni.

7.2 Minőségi kifogást a teljesítéstől számított 8 naptári napon belül lehet bejelenteni kizárólag írásban.

7.3 Hibás teljesítés miatti kifogásokat az ORAKEL kizárólag írásban, elektronikus úton fogad a reklamacio@orakel.hu címen.

V. Egyéb feltételek

8. Elállás

8.1 A Megrendelő jogosult a 2.2 pont szerinti megrendelésétől elállni, köteles azonban az ORAKEL-t ebből eredően érő kárt részére maradéktalanul megtéríteni.

8.2 Érdekmúlásra hivatkozással a Megrendelő kizárólag abban az esetben jogosult a szerződéstől elállni, ha annak feltételeit, okát és pontos dátumát az Ajánlatkérésben és a Megrendelésben tételesen rögzítette.

9. ORAKEL nem vállal felelősséget az általa készített nyomatokon szereplő adatok illetve információk valódiságáért, azért minden esetben a megrendelőt terheli a felelősség. Megrendelő által valakinek a rovására történő károkozás, csalás miatt cégünk kizárja kártérítési felelősségét. 

10, ORAKELNEK joga van az elkészült terméket mintaként felhasználni, referenciaként bemutatni.

11. A szerződés kizárólag írásban módosítható, beleértve annak kiegészítését is.

12. A Felek közötti jogviszonyra egyebekben a Polgári Törvénykönyv szabályai irányadóak.

Ügyfélként fogyasztói jogvita rendezését kezdeményezheti közvetlenül az Online Vitarendezés felületen is (további információ: http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Az ASZF tulajdonosa: Orakel Kft