Σας ενημερώνουμε ότι την 1η Μαίου το γραφείο μας θα παραμείνει κλειστό λόγω της εργατικής Πρωτομαγιάς.

Όροι και προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις

Γενικοί όροι

 • Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται στους προαναφερθέντες γενικούς όρους, εξαιρουμένων των κατάλληλων όρων του πελάτη.
 • Η προσφορά μας δεν είναι πάντα δεσμευτική. Η συμφωνία τίθεται σε ισχύ μόνο μετά την έγγραφη επιβεβαίωσή μας ή στην αρχή της εφαρμογής.
 • Στο Βέλγιο οι τιμές μας δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και έξοδα παράδοσης, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμόσουμε τις τιμές μας αν, μετά τη διαμόρφωση της συμφωνίας, το κόστος της ενέργειας, των πρώτων υλών, των μισθών ή ενός από τα άλλα στοιχεία που επηρεάζουν την τιμή κόστους μας έχει αλλάξει.
 • Όλα τα τιμολόγια καθίστανται απαιτητά για πληρωμή 30 ημέρες από την ημερομηνία του τιμολογίου, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στο τιμολόγιο. Εάν ένα τιμολόγιο δεν πληρωθεί πλήρως όταν οφείλεται, διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε, βάσει νόμου και χωρίς ειδοποίηση αθέτησης, μια σταθερή αποζημίωση ίση με το 15% του οφειλόμενου ποσού και ίση με τουλάχιστον 50 ευρώ επιπλέον του οφειλόμενου ποσού. Οι τόκοι για το αυξημένο ποσό είναι, εκ του νόμου και χωρίς ειδοποίηση αθέτησης, ίσο με 1% ανά μήνα, λαμβάνοντας υπόψη ότι από την πρώτη κάθε μήνα, ο προαναφερόμενος μήνας θεωρείται ότι έχει παρέλθει.
 • Τα παραδοθέντα αγαθά παραμένουν ιδιοκτησία της εταιρίας μέχρι την πλήρη πληρωμή του κεφαλαίου, των τόκων, του κόστους και των φόρων. Από τη στιγμή που τα αγαθά αφαιρούνται από τις αποθήκες μας, οι κίνδυνοι θα βαρύνουν τον πελάτη. Σε περίπτωση μη πληρωμής, η εταιρία μπορεί να προχωρήσει στην άμεση διάλυση της συμφωνίας με απλή γραπτή ειδοποίηση οχτώ ημέρες μετά την παραμονή μιας παραγγελίας χωρίς αποτέλεσμα, με την επιφύλαξη του δικαιώματος να ζητήσει επιστροφή των εξόδων και αποζημίωση για ζημιές.
 • Η αναφορά των χρόνων παράδοσης δεν συνεπάγεται καμία εγγύηση εκ μέρους μας. Η καθυστέρηση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να προκαλέσει την καταβολή αποζημίωσης ή τη διάλυση της συμφωνίας.
 • Για να είναι έγκυρα, όλα τα παράπονα πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή (α) σε περίπτωση καταγγελίας λόγω μη συμμόρφωσης, οκτώ ημέρες μετά την παράδοση των εμπορευμάτων και (β) σε περίπτωση κρυφών ελλατωμάτων, οκτώ ημέρες μετά την ανακάλυψη αυτού του ελλατώματος και το αργότερο 6 μήνες μετά την παράδοση.
  • Εάν ένας πελάτης υποβάλλει κάποιο παράπονο, δεν θα απαλλαγεί από τις δεσμεύσεις πληρωμής του.
  • Κανένα προϊόν δεν μπορεί να σταλεί πίσω, χωρίς προηγούμενη και γραπτή συγκατάθεσή μας.
  • Η εγγύησή μας περιορίζεται σε κάθε περίπτωση στην αντικατάσταση του αντικειμένου και, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, στην αποπληρωμή.
 • Οποιαδήποτε ακύρωση της παραγγελίας από τον πελάτη πρέπει να γίνει γραπτώς. Η ακύρωση ισχύει μόνο με τη γραπτή συγκατάθεσή μας.
 • Οποιαδήποτε διαφωνία σχετικά με τη σύναψη, την εγγυρότητα, την ερμηνεία ή την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας και των συναφών συμφωνιών, εκπίπτει στο βελγικό δίκαιο και περιλαμβάνει αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Turnhout. Ως πελάτης, μπορείτε επίσης να υποβάλετε μια διαφωνία στην επιτροπή διαφωνιών μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε): http://ec.europa.eu/consumers/odr/).